خدمات
Persian Arabic English Spanish

پاسخ سوالات نقشه برداری

1-   مساحت ساختمانی به ابعاد  متر روی نقشه با مقیاس  چند سانتی متر مربع می باشد؟

2-   در روی نقشه مساحت قطعه زمینی که 0.18 هکتار است، 32 سانتی متر مربع ترسیم شده است در روی این نقشه طول 540 متر چند سانتی متر است؟

3-    در روی نقشه یک منطقه شهری که با مقیاس  ترسیم گردیده است.مساحت محدوده یک میدان به شکل دایره 8.0384 سانتی متر مربع اندازه گیری شده است، قطر این میدان در روی زمین چند متر است؟

4-    مساحت یک قطعه زمین بر روی نقشه در مقیاس  معادل 4 دسی متر مربع است. مساحت واقعی این قطعه زمین چقدر است؟ خطای استخراج ابعاد ملک از نقشه حدودا چقدر است؟( اگر خطای تشخیص قرائت 0.2 میلی متر در مقیاس نقشه باشد)

نکته: مطابق دستورالعمل شمال نقشه بر دو نوع است: 1- نقشه های بزرگ مقیاس تر از 1:50000 که شمال شبکه می بایست ترسیم شود. 2- نقشه های 1:5000 و کوچک مقیاس تر که می بایست سه شمال در آن تعریف شود که شامل (شمال شبکه – شمال جغرافیایی- شمال مغناطیسی می باشد.)

5-     طول زمین مستطیل شکل 18 کیلومتر در جهت شمال و 8 کیلومتر در جهت غرب می باشد. اگر بخواهیم از این زمین نقشه 1:2000 تهیه نماییم، چند شیت نقشه استاندارد مورد نیاز خواهد بود.( ابعاد استاندارد نقشه ) می باشد.

6-     برای فاصله 798 متر، تاثیر خطاهای کرویت و انکسار نور، روی هم رفته چند میلی متر است؟

7-     با توجه به جدول ترازیابی زیر، ارتفاع نقاط را با یکدیگر مقایسه نمایید.

8-     در یک پیمایش ترازیابی درجه 3 به طول 9 کیلومتر، خطای مجاز ترازیابی چقدر است؟ 

9-     اگر ارتفاع BM که در سقف تونل کار گذاشته شده است برابر 175 متر و عدد قرائت شده روی میری که به طور معکوس روی آن قرار گرفته است، 2145 میلی متر باشد، روی میری که در کف تونل که ارتفاع آن برابر 169.35 متر گرفته شده است، چه عددی باید قرائت شود.

10-  به منظور تعیین اختلاف ارتفاع دو نقطه A و B به فاصله 80 متر و همچنین تعیین مقدار خطای کلیماسیون یکبار نیوو را نزدیک A مستقر کرده و اعداد 2225را روی میر A و 1975  را روی میر B قرائت نموده ایم و سپس دستگاه را در نزدیکی B مستقر و اعداد 2015 را روی میر A و 1825 را روی میر B قرائت نموده ایم ، اختلاف ارتفاع و مقدار خطای کلیماسیون را محاسبه نمایید.

11-  نقشه ای با مقیاس    و متساوی البعد 2 متر در دسترس است. فاصله دو نقطه ی  M,N بر روی نقشه 3 میلی متر اندازه گیری شده است. فاصله مورب MN بر روی زمین چند متر است؟

12-  اندازه گیری طول ها در یک منطقه با دقت نسبی  انجام شده است. تا چه شیبی ( درصد) در این منطقه می توان از تصحیح شیب صرف نظر نمود؟

13-  در مقیاس  ، حد اکثر شعاع عملی که در آن به منظور تهیه ی نقشه می توان از انحنای سطح زمین صرف نظر نمود، چند کیلومتر است؟

14-  مقدار تصحیح تبدیل به افق برای فاصله ab=72 m در صورتی که اختلاف ارتفاع a,b برابر 5 متر باشد، چند سانتی متر است؟

15-  به دلیل وجود مانع در امتداد ضلع BC قطعه زمین ABCD ، امکان اندازه گیری مستقیم این طول وجود نداشته و فواصل نقاط B و C از گوشه های ساختمان به ضلع 10 متر (A,D) اندازه گیری شده است . طول BC چند متر است. 

16-  اگر اختلاف ارتفاع دو نقطه A,B پس از تراز یابی 9 متر و فاصله مورب آن ها، 15 متر اندازه گیری شده باشد، برای انتقال طول AB بر روی نقشه    ، چه طولی را می بایست بر حسب سانتی متر جدا کنیم؟ 

17-  برای به دست آوردن فاصله دو نقطه ی  A,B که بین آن ها یک ساختمان قرار گرفته است ، طول های PC,PD را به ترتیب به اندازه  و  انتخاب نموده ایم . اگر DC=12.25CM باشد، طول AB چند متر است؟ 

18-  برای تهیه نقشه 1:1500 در یک منطقه با شیب 5% حداکثر تا چه طولی می توان از تصحیح تبدیل افق صرف نظر کرد( خطای ترسیم 0.15 میلی متر در مقیاس نقشه می باشد)

19-  چگونه می توان متوجه شد که یک دستگاه زاویه یاب دارای خطای کلیماسیون است؟

20- برای اندازه گیری بر AD زمینی که امکان متر کشی وجود ندارد طابق کروکی زیر دو فاصله AC=CB=1M انتخاب نموده از C عمود  MC را بر امتداد AB اخراج نموده و سپس ب استقرار زاویه یاب در M قرائت های زیر را روی امتداد های MB,MD,MA به قرار زیر انجام داده ایم. طول AD  را محاسبه کنید.( LA, LB,LD قرائت های لمپ در نشانه روی به نقاط A,B,D می باشد)(

21- با یک تئودولیت زاویه ای را با خطای  دقیقه اندازه گرفته و عملیات را سه بار تکرار کرده ایم ، خطای سنجش این زاویه را محاسبه نمایید.

نکته1: کلیماسیون زاویه ای است که محور دیدگانی با افق می سازد و اثر خطای کلیماسیون بر روی قرائت شاخص از جنس طول است.

نکته2: گونیا های مساحی وسایل ساده نوری هستند که به کمک آن ها می توان زوایای قائم و نیز زوایای 30 درجه و 45 درجه و 90 درجه را نسبت به امتداد مفروض بر روی زمین مشخص نمود. این گونیاها بر اساس قوانین مربوط به نور هندسی در آینه ها و منشور ها ساخته می شوندو در آن ها از خواص مربوط به شعاع( تابش – باز تاب) و(تابش –شکست) نور استفاده شده است. بنابراین هر سه گرینه 30و45و60 می توان اخراج نمود. اما از گونیای مساحی اغلب برای اخراج عمود استفاده می شود و ساده ترین و سریعترین روش استخراج عمود است ، لذا گزینه 90 قوی تر از سایر گزینه ها است.

نکته 3:  برای تراز یابی درجه 2 معیار   است که k بر حسب کیلومتر می باشد.

نکته 4: تا طول 15 متر متر کشی دارای دقت بهتری نسبت به EDM  است.

22-  شکل زیر توپوگرافی یک منطقه ناهموار را در مقیاس  نشان می دهد. اگر مساحت های اندازه گیری شده سطوح تراز به ترتیب 5 و 9 و 16 سانتی متر مربع باشد. حجم تقریبی خاک این منطقه چند مترمکعب است؟ 

23-  اگر مساحت پنج مقطع عرضی راه ( در حالت خاکبرداری) به ترتیب 30و 32 و 18 و 33 و 19 متر مربع باشند. حجم خاکبرداری در مجموع ( به طور تقریب ) چند متر مکعب است؟ ( فواصل مقطع ها 30 متر)

24-  شکل زیر قسمتی از نقشه توپوگرافی 1:1000 منطقه ای که در آن زمینی به ابعاد 30*20 متر واقع شده است ، می باشد. این قطعه زمین بایستی تسطیح گردد. اگر ارتفاع تسطیح 105 متر باشد ، حجم عملیات خاکی چند متر مکعب می باشد؟

-------------------------------------------------------------------------------

دانلود پاسخ سوالات

09123400816

Info@behinepeyma.com

Copyright 2016 © All Rights Reserved | Designed By : AlphaGroup