خدمات
Persian Arabic English Spanish
RSS
نقشه برداري فونداسيون بلوك هاي ساختماني مسكن مهر كاشان
 
نقشه برداري معابر و بلوكهاي ساختماني مسكن مهر قمصر
 
نقشه برداري تعاوني مسكن سايپا كاشان پروژه شهرك امير المونين
 
نقشه برداري معابر شهرك خاتم النبياء - مسكن مهر كاشان
 
نقشه برداري استاديوم ورزشي كاشان
 
نقشه برداري جاده خنچه به برزك
 
نقشه برداري و طراحي سيويل معابر دسترسي شركت هامون ناييزه
 
نقشه برداري و طراحي پلان و طراحي سيويل جاده تالار نياسر
 
تعيين قبله مصلي كاشان
 
انتقال نقاط سازمان نقشه برداري جهت پروژه رصد خانه ملي ايران
 
نقشه برداري و طراحي سيويل و طراحي پلان جاده نوش آباد به كاشان
 
نقشه برداري جاده تالار نياسر
 
نقشه برداري رصد خانه ملي ايران
 
نقشه برداري رصد خانه ملي ايران
 
نقشه برداري محوطه اطراف آتشكده نياسر
 
نقشه برداري فاضلاب كاشان
 
نقشه برداري - طراحي پلان - طراحي سيويل شهرك باغشهر نياسر
 
نقشه برداري زير گذر اتوبان كاشان -قم جهت دسترسي شهر مشكات
 
نقشه برداري پروژه مسكن مهر كاشان
 
نقشه برداري - طراحي سيويل - طراحي پلان معابر خارجي شركت سايپا كاشان
 
كاليبره دوربين نقشه برداري
 
نقشه برداري تصويه خانه فاضلاب كاشان
 
انتقال نقاط utm
 
بلوار شركت هامون ناييزه
 
نقشه برداري اماكن تاريخي
 
نقشه برداري بلوار شركت هامون ناييزه
 
نقشه برداري نصب تجهيزات سالن پرس
 
نقشه برداري سالن پرس سايپا
 
نقشه برداري سالن ورزشي كاشان
 
نقشه برداري استاديوم كاشان
 
انتقال نقاط سازمان نقشه برداري جهت پروژه سايپا كاشان
 
جاده تالار نياسر
 
نقشه برداري و محوطه سازي ساختمان اداري سايپا
 
نقشه برداري معابر دسترسي سايپا كاشان
 
نقشه برداري سالن رنگ سايپا
 
نقشه برداري معابر دسترسي سايپا كاشان
 
محل رصد خانه ملي ايران - قله ي گرگش - تراز 3620 متر
 
اعزام اكيپ نقشه بردار به قله گرگش جهت نقشه برداري رصد خانه ملي ايران
 
معابر شهرك باغشهر نياسر
 
بلوار نياسر
 
بلوار هامون
 
نقشه برداري هامون ناييزه
 
نقشه برداري معابر بيروني هامون ناييزه
 
نقشه برداري بلوار هامون ناييزه
 
نقشه برداري رفوژ وسط هامون ناييزه
 
محوطه سازي سايپا كاشان
 
محوطه سازي سايپا كاشان
 
محوطه سازي سايپا كاشان
 
محوطه سازي سايپا كاشان
 
نقشه برداري معابر بيروني سايپا كاشان
 
نقشه برداري معابر بيروني سايپا كاشان
 
نقشه برداري معابر بيروني سايپا كاشان
 
نقشه برداري مسيرهاي دسترسي سايپا
 
نقشه برداري و طراحي سيويل جنوب سايپا
 
نقشه برداري برداري سايپا
 
نقشه برداري معابر جنوبي هامون ناييزه
 
نقشه برداري معابر دريافت كالا سايپا
 
نصب تابلو دفتر مركزي شركت
 
نقشه برداري جاده اردستان به سايپا كاشان
 
جاده سايپا به مسير اردستان كاشان
 
معابر سايپا كاشان
 
سايپا كاشان
 
نقشه برداري جداول و كانالهاي آب
 
نقشه برداري محل كانالهاي آب
 
نقشه برداري كانالهاي آب سايپا
 
زير سازي معابر سايپا
 
نقشه برداري آثار تاريخي كاشان
 
نقشه برداري جاده هاي دسترسي سايپا
 
نقشه برداري و انتقال نقاط سازمان نقشه برداري
 
محل فونداسيونهاي كوره هاي سالن رنگ
 
اسكلت فلزي انبار شمالي سايپا كاشان
 
نقشه برداری مسیر | سایپا کاشان
 
تسطيح و بلوكاژ سالنهاي سايپا كاشان
 
فونداسيونهاي كوره هاي سالن رنگ
 
فونداسيون انكس سالن رنگ
 
نصب اسكلت انكس سالن رنگ
 
نصب اسكلت كوره هاي سالن رنگ
 
اسكلت كوره هاي سالن رنگ
 
فونداسيونهاي سالن رنگ
 
فونداسيونهاي سالن رنگ
 
نقشه برداري پروژه مسكن مهر
 
مهمانان پروژه سايپا كاشان
 
پروژه مسكن مهر كاشان
 
نقشه برداري معابر مسكن مهر كاشان
 
نقشه برداري استاديوم ورزشي كاشان
 
نقشه برداري استاديوم ورزشي كاشان
 
نقشه برداري استاديوم ورزشي كاشان
 
نقشه برداري استاديوم ورزشي كاشان
 
نقشه برداري استاديوم ورزشي كاشان
 
نقشه برداري معابر علي آباد كوير
 
نمايي از محل پروژه سايپا كاشان
 
بتن ريزي و كف سازي سالنهاي سايپا كاشان
 
نقشه برداري نصب اسكلت سالن رنگ سايپا
 
نقشه برداری  ایستگاه تقویت فشار گاز کاشان
 
نقشه برداری مسیر | معابر سایپا کاشان
 
نصب اسكلت انبارهاي سايپا
 
كف سازي سالنهاي دريافت كالا
 
نمايي از نصب اسكلت سالن رنگ سايپا كاشان
 
سالن رنگ سايپا
 
نصب اسكلت كوره هاي سالن رنگ
 
نمايي از اسكلت فلزي انبارهاي سايپا
 
كف سازي سالنهاي سايپا
 
فونداسيونهاي كوره هاي سالن رنگ
 
فونداسيونهاي كوره هاي سالن رنگ
 
بستر سازي كف سالن رنگ
 
كف سازي سالن انبار سايپا
 
نمايي از اسكلت كوره هاي سالن رنگ سايپا
 
اسكلت و فونداسيون كوره سالن رنگ سايپا
 
ماشين آلات راه سازي شركت درم
 
باسكول شمالي سايپا
 
ماشين آلات راه سازي شركت درم
 
مدير عامل وقت سايپا در بازديد از كارخانه سايپا كاشان
 
بازديد كارگاهي ميهمانان سايپا كاشان
 
اسكلت فلزي انبار شمالي سايپا كاشان
 
بازديد كارگاهي ميهمانان سايپا كاشان
 
بازديد كارگاهي ميهمانان سايپا كاشان
 
نقشه برداری صنعتی | نقشه برداری اسکلت فلزی
 
فونداسيون و نصب اسكلت
 
نقشه برداری انکس سالن رنگ سایپا کاشان
 
بتن ريزي و كف سازي سالنهاي سايپا كاشان
 
نقشه برداری و نصب اسکت فلزی
 
فونداسيون كوره هاي سالن رنگ
 
تسطيح و بلوكاژ سالنهاي سايپا كاشان
 
كف سازي سالن انبار سايپا
 
اسكلت فلزي انبار شمالي سايپا كاشان
 
قله گرگش (محل رصد خانه ملي ايران)
 
نقشه برداري بلوكهاي تعاوني مسكن سايپا
 
نقشه برداری رصد خانه ملی ایران
 
اعزام اكيپ نقشه بردار به قله گرگش جهت نقشه برداري رصد خانه ملي ايران
 
نقشه برداري قله گرگش (محل رصد خانه ملي ايران)
 
نقشه برداري دامنه كوه گرگش
 
اعزام اكيپ نقشه بردار به قله گرگش جهت نقشه برداري رصد خانه ملي ايران
 
اعزام اكيپ نقشه بردار به قله گرگش جهت نقشه برداري رصد خانه ملي ايران
 
اعزام اكيپ نقشه بردار به قله گرگش جهت نقشه برداري رصد خانه ملي ايران
 
نقشه برداری صنعتی | نقشه برداری سایپا کاشان
 
نقشه برداري محل دانشگاه پيام نور كاشان
 
نقشه برداري در غروبي زيبا
 
نقشه برداری شهرک صنعتی محمود آباد قم
 
نقشه برداری شهرک صنعتی شهاب قم
 
نقشه برداري ساختمان اداري سايپا كاشان
 
نقشه برداری شهر مشکات
 
نقشه برداري محوطه سايپا كاشان
 
نقشه برداری شهرک صنعتی انصار نوش آباد
 
نقشه برداری در نوش آباد
 
نقشه برداري مسير ورودي نياسر
 
بازديد اوليه جهت نقشه برداري رصد خانه ملي ايران
 
نقشه برداري شهرك باغشهر
 
نقشه برداری در نیاسر
 
فرود اكيپ نقشه بردار قله گرگش
 
فرود اكيپ نقشه بردار قله گرگش
 
فرود اكيپ نقشه بردار قله گرگش
 
نقشه برداری آب و فاضلاب کاشاان
 
اعزام اكيپ نقشه بردار به قله گرگش جهت نقشه برداري رصد خانه ملي ايران
 
پالايشگاه تهران
 
پالايشگاه تهران
 
پالايشگاه تهران
 
پالايشگاه تهران
 
پالايشگاه تهران
 
 
 
Powered by : parsiwebserver

09123400816

Info@behinepeyma.com

Copyright 2016 © All Rights Reserved | Designed By : AlphaGroup