خدمات
Persian Arabic English Spanish

مکان یابی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

قسمت اول آموزش مکان یابی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP 

قسمت دوم آموزش مکان یابی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP 

قسمت سوم آموزش مکان یابی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP 

قسمت چهارم آموزش مکان یابی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

 قسمت پنجم آموزش مکان یابی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

قسمت ششم آموزش مکان یابی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

دفتر استان تهران: قرچک - خیابان مارلیک - ساختمان آرین - طبقه 2 - 02136115397

دفتر استان  اصفهان: کاشان -  بلوار دانش  -  طبقه بالای بانک ملی - 03155572537

تلفن همراه:09123400816

Info@behinepeyma.com : پست الکترونیکی

Copyright 2016 © All Rights Reserved | Designed By : AlphaGroup