خدمات
Persian Arabic English Spanish

مسئول فنی

 بند از پای شما همان گشاید که بسته است (سهروردی).

  

محمد فیضی

کارشناسی: مهندسی عمران و مهندسی نقشه برداری

کارشناسی ارشد: مهندسی نقشه برداری - GIS

شماره تماس: 09123400816


رزومه کاری

فرودگاه امام خمینی - 1379-1378 

مهندسی لشگر 27 محمد رسول الله - 1381-1379

شرکت مهندسی توسعه سایپا-1388-1381

مدیر عامل شرکت بهینه پیمای دوربین-1396-1388

رئیس هیئت مدیره شرکت ره نمای ژیزمان -1396-1389

مشاور نقشه برداری -1396 تا کنون

 

 

09123400816

Info@behinepeyma.com

Copyright 2016 © All Rights Reserved | Designed By : AlphaGroup