خدمات
Persian Arabic English Spanish

پروژه ها

 

  استان  شهر  مكان پروژه    عنوان پروژه    كارفرما
1 تهران بومهن شهرك پرديس نقشه برداري معابر فاز 3,4 شركت عمران كاشان
2 تهران رباط كريم فرودگاه امام خميني نقشه برداري اپرون ترمينال بار شركت عمران كاشان
3 تهران تهران مهندسي لشگر 27 محمد رسول الله نقشه برداري پروژه هاي لشگر 27 محمد رسول الله  
4 تهران تهران شهرك شهيد باقري نقشه برداري معابر و بلوكهاي شهرك شهيد باقري عمران نيروي زميني سپاه
5 تهران تهران شهرك چشمه نقشه برداري معابر شهرك چشمه منطقه 22 عمران نيروي زميني سپاه
6 تهران تهران كارخانه سايپا پرس نقشه برداري سازه و نصب تجهيزات و محوطه سازي شركت توسعه سايپا
7 تهران تهران كارخانه پارس خودرو نقشه برداري سازه پروژه L90 شركت توسعه سايپا
8 تهران تهران كارخانه زامياد نقشه برداري سالن رنگ شركت توسعه سايپا
9 البرز كرج سازه گستر سايپا نقشه برداري انبار قطعات شركت توسعه سايپا
10 تهران تهران شركت سايپا پرس نقشه برداري فونداسيونهاي سالن پرس و نصب تجهيزات شركت توسعه سايپا
11 تهران تهران شركت سايپا پرس نقشه برداري فونداسيونهاي سالن برش و نصب تجهيزلت شركت توسعه سايپا
12 تهران تهران شركت سايپا پرس نقشه برداري ترنچهاي تاسيساتي و كانالهاي آدم رو شركت توسعه سايپا
13 تهران تهران شركت سايپا پرس نقشه برداري محوطه سازي كارخانه شركت توسعه سايپا
14 تهران تهران شركت سايپا پرس نقشه برداري تصفيه خانه فاضلاب و موتور خانه شركت توسعه سايپا
15 اصفهان كاشان شركت زامياد نقشه برداري سازه و اسكلت انبارهاي شمالي و جنوبي شركت توسعه سايپا
16 اصفهان كاشان شركت زامياد نقشه برداري سازه و اسكلت سالن رنگ شركت توسعه سايپا
17 اصفهان كاشان شركت ساميار نقشه برداري سالن هاي بدنه و مونتاژ شركت توسعه سايپا
18 اصفهان كاشان شركت ساميار نقشه برداري پستهاي برق شركت توسعه سايپا
19 اصفهان كاشان شركت ساميار نقشه برداري مهمانسرا شركت توسعه سايپا
20 اصفهان كاشان شركت ساميار نقشه برداري موتور خانه و مخازن سوخت شركت توسعه سايپا
21 اصفهان كاشان شركت سايپا نقشه برداري مخازن آب دفني  شركت توسعه سايپا
22 اصفهان كاشان شركت سايپا نقشه برداري ساختمان اداري شركت توسعه سايپا
23 اصفهان كاشان شركت سايپا نقشه برداري ايستگاه گاز و گاز رساني كارخانه شركت توسعه سايپا
24 اصفهان كاشان شركت سايپا نقشه برداري ساختمان دريافت كالا و باسكولهاي شمالي و جنوبي شركت توسعه سايپا
25 اصفهان كاشان شركت سايپا نقشه برداري فاضلاب و تصفيه خانه فاضلاب شركت توسعه سايپا
26 اصفهان كاشان شركت سايپا نقشه برداري نصب تجهيزات سالن رنگ شركت توسعه سايپا
27 اصفهان كاشان شركت سايپا نقشه برداري نصب تجهيزات سالن بدنه شركت توسعه سايپا
28 اصفهان كاشان شركت سايپا نقشه برداري نصب تجهيزات سالن مونتاژ شركت توسعه سايپا
29 اصفهان  كاشان شركت سايپا نقشه برداري نماز خانه - رستوران  شركت توسعه سايپا
30 اصفهان كاشان شركت سايپا نقشه برداري انكس سالنهاي رنگ - بدنه - مونتاژ شركت توسعه سايپا
31 اصفهان كاشان شركت سايپا نقشه برداري بارندازهاي شمالي و جنوبي سايت شركت توسعه سايپا
32 اصفهان كاشان شركت سايپا نقشه برداري و طراحي خط پروژه كانالهاي آدم رو شركت توسعه سايپا
33 اصفهان كاشان شركت سايپا نقشه برداري فونداسيونها و نصب تجهيزات كانوايرهاي ارتباطي سالنها شركت توسعه سايپا
34 اصفهان كاشان شركت سايپا نقشه برداري و طراحي محوطه كارخانه شركت توسعه سايپا
35 اصفهان كاشان شركت سايپا نقشه برداري و طراحي معابر داخلي و بيروني شركت شركت توسعه سايپا
36 همدان ملاير ايستگاه راه آهن مجموعه عمليات نقشه برداري ايستگاه و محوطه سازي راه آهن
37 قم قم ساختمان مركزي شهرداري نقشه برداري شمع كوبي و فونداسيون  شركت پي ريز
38 اصفهان اردستان ايستگاه تقليل فشار گاز نقشه برداري محل ايستگاه و نصب تجهيزات شركت پي ريز
39 اصفهان كاشان شركت لوله سازي هامون ناييزه نقشه برداري اوليه محل كارخانه شركت هامون ناييزه
40 اصفهان كاشان شركت لوله سازي هامون ناييزه نقشه برداري محل فونداسيون و نصب اسكلت شركت هامون ناييزه
41 اصفهان كاشان شركت لوله سازي هامون ناييزه نقشه برداري محوطه سازي كارخانه شركت هامون ناييزه
42 اصفهان كاشان شركت لوله سازي هامون ناييزه نقشه برداري جهت نصب تجهيزات شركت هامون ناييزه
43 اصفهان نياسر فاز 1 شهرك باغشهر مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نياسر
44 اصفهان نياسر فاز 2 شهرك باغشهر مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نياسر
45 اصفهان نياسر فاز 3 شهرك باغشهر مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نياسر
46 اصفهان نياسر فاز 4 شهرك باغشهر مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نياسر
47 اصفهان نياسر مسير ورودي شهر  مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نياسر
48 اصفهان نياسر شهرك هيم مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نياسر
49 اصفهان نياسر شهرك صنايع كارگاهي مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نياسر
50 اصفهان نياسر سطح شهر مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نياسر
51 اصفهان نياسر بلوار تالار مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نياسر
52 اصفهان نياسر كمربندي روداب مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نياسر
52.1 اصفهان نياسر سطح شهر تحويل پلاك شهرداري نياسر
53 اصفهان نوش آباد شهرك حسن آباد مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نوش آباد
54 اصفهان نوش آباد شهرك محمد آباد مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نوش آباد
55 اصفهان نوش آباد شهرك صنعتي انصار مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نوش آباد
56 اصفهان نوش آباد شهرك امير كبير مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نوش آباد
57 اصفهان نوش آباد بلوار ورودي مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نوش آباد
58 اصفهان نوش آباد جاده كاشان - نوش آباد مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نوش آباد
59 اصفهان نوش آباد سطح شهر تهيه نقشه 1/500 از كل شهر شهرداري نوش آباد
60 اصفهان نوش آباد سطح شهر تحويل پلاك شهرداري نوش آباد
61 اصفهان نوش آباد شهرك شمالي مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري نوش آباد
62 اصفهان برزك بلوار انقلاب مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري برزك
63 اصفهان برزك بلوار ورودي مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري برزك
64 اصفهان برزك سطح شهر تهيه نقشه 1/500 شهرداري برزك
65 اصفهان مشكات باند كند رو مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري مشكات
66 اصفهان مشكات زير گذر اتوبات كاشان - قم مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري مشكات
67 اصفهان مشكات سطح شهر تهيه نقشه 1/500 شهرداري مشكات
68 اصفهان آران و بيدگل شهرك مسعود آباد تعيين موقعيت معابر شركت درم
69 اصفهان آران و بيدگل كمر بندي شمالي مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شركت درم
70 اصفهان آران و بيدگل جاده قديم كاشان - آران و بيدگل تهيه ازبيلت شركت درم
71 اصفهان آران و بيدگل جهاد كشاورزي تهيه نقشه اراضي تحت پوشش جهاد كشاورزي
72 اصفهان كاشان شهرك صنايع كارگاهي مجموعه عمليات نقشه برداري و طراحي سيويل شهرداري كاشان
73 اصفهان كاشان سطح شهر تهيه نقشه دريچه هاي فاضلاب شركت تدبير سازه
74 اصفهان كاشان تصفيه خانه فاضلاب نقشه برداري سازه هاي در حال اجرا شركت آذر سيماب
75 اصفهان كاشان مصلي تعيين قبله هيئت امناي مصلي
76 اصفهان كاشان مسكن مهر نظارت نقشه برداري معابر و سازه ها سال 1388 اتحاديه مسكن مهر كاشان
77 اصفهان كاشان مسكن مهر نظارت نقشه برداري معابر و سازه ها سال 1389 اتحاديه مسكن مهر كاشان
78 اصفهان كاشان مسكن مهر نظارت نقشه برداري معابر و سازه ها سال 1390 اتحاديه مسكن مهر كاشان
79 اصفهان كاشان مسكن مهر نظارت نقشه برداري معابر و سازه ها سال 1391 اتحاديه مسكن مهر كاشان
80 اصفهان كاشان روستاي تاريخي آدم آباد بالا نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي 
81 اصفهان كاشان روستاي تاريخي آدم آباد پايين نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
82 اصفهان كاشان روستاي تاريخي اتابك نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
83 اصفهان كاشان روستاي تاريخي بالا عباس آباد نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
84 اصفهان كاشان روستاي تاريخي بارونق نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
85 اصفهان كاشان روستاي تاريخي ده زيرين نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
86 اصفهان كاشان روستاي تاريخي دوك نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
87 اصفهان كاشان روستاي تاريخي حسن آباد نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
88 اصفهان كاشان روستاي تاريخي حساميه نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
89 اصفهان كاشان روستاي تاريخي هشه نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
90 اصفهان كاشان روستاي تاريخي هيرمند نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
91 اصفهان كاشان روستاي تاريخي حسين آباد نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
92 اصفهان كاشان روستاي تاريخي خانكه نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
93 اصفهان كاشان روستاي تاريخي كوسنج نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
94 اصفهان كاشان روستاي تاريخي خاتون نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
95 اصفهان كاشان روستاي تاريخي خنچه نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
96 اصفهان كاشان روستاي تاريخي لنگان نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
97 اصفهان كاشان روستاي تاريخي نظام آباد نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
98 اصفهان كاشان روستاي تاريخي نصرت آباد نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
99 اصفهان كاشان روستاي تاريخي پاچنار نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
100 اصفهان كاشان روستاي تاريخي سليم آباد نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
101 اصفهان كاشان روستاي تاريخي سنجده نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
102 اصفهان كاشان روستاي تاريخي سريچه نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
103 اصفهان كاشان روستاي تاريخي سلخ نو نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
104 اصفهان كاشان روستاي تاريخي سور آباد نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
105 اصفهان كاشان روستاي تاريخي سرنج نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
106 اصفهان كاشان روستاي تاريخي سنجده نقشه برداري 1/500 روستا به همراه مزارع اطراف ميراث فرهنگي
107 اصفهان نياسر آتشكده نياسر نقشه برداري آتشكده و محدوده اطراف ميراث فرهنگي
108 اصفهان قمصر كاروانسراي جاده قمصر نقشه برداري كاروانسرا ميراث فرهنگي
109 اصفهان كاشان بازار كاشان نقشه برداري نماي بازار ميراث فرهنگي
110 اصفهان قمصر مصلي قمصر نقشه برداري و تعيين قبله مصلي هيئت امناي مصلي
111 تهران تهران اتوبان شهد صدر نقشه برداري و پياده كردن لچكي هاي ترافيكي محل تقاطع هاي بزرگراه پيمانكاران شهرداري تهران
112 اصفهان قمصر ويلاهاي شهرداري نقشه برداري و تهيه نقشه از ويلا هاي شهرداري شهرداري قمصر
113 اصفهان قمصر سطح شهر نقشه برداري و ايجاد نقاط utm توسط GPS ايستگاهي شهرداري قمصر
114 اصفهان كامو رصد خانه ملي ايران نقشه برداري قله گرگش و توپوگرافي محل رصد خانه مديريت رصد خانه
115 اصفهان كامو رصد خانه ملي ايران نقشه برداري و تهيه نقشه از محل تجهيزلت در دامنه كوه مديريت رصد خانه
116 اصفهان كامو رصد خانه ملي ايران نقشه برداري و تهيه نقشه از محل مديريت رصد خانه در شهر كامو مديريت رصد خانه
117 اصفهان كاشان شركت آلياژ گستر نقشه برداري و توپوگرافي محل كارخانه شركت آلياژ گستر هامون
118 اصفهان كاشان شركت آلياژ گستر نقشه برداري و طراحي سيويل و محوطه سازي شركت آلياژ گستر هامون
119 اصفهان كاشان شركت آلياژ گستر نقشه برداري وجانمايي سازه هاي كارخانه شركت آلياژ گستر هامون
120 اصفهان كاشان شركت آلياژ گستر نقشه برداري و جانمايي ديوار پيراموني طبق خط پروژه شركت آلياژ گستر هامون
121 اصفهان سفيد شهر كمر بندي سفيد شهر نقشه برداري و توپوگرافي - طراحي پلان مسير - طراحي سيول شهرداري سفيد شهر
122 اصفهان نوش آباد جاده نوش آباد به علي آباد نقشه برداري و توپوگرافي - طراحي پلان مسير - طراحي سيول شهرداري نوش آباد
123 اصفهان نوش آباد سطح شهر نقشه برداري و طراحي سيويل و دفع آبهاي سطحي  شهرداري نوش آباد
124 اصفهان نوش آباد شهر زير زميني نقشه برداري و تهيه نقشه از شهر زير زميني شهرداري نوش آباد
125 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري و توپوگرافي 200 هكتار زمين الحاقي شرق سايپا سايپا كاشان
126 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري و تهيه ازبيلت گاز رساني كارخانه شركت مشعل گستر
127 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري و تهيه ازبيلت از تاسيسات برقي محوطه سايپا كاشان
128 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري و تهيه ازبيلت از كل كارخانه سايپا كاشان
129 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري و طراحي و نظارت نقشه برداري محوطه سازي سايپا كاشان
130 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري و طراحي معابر داخلي و خارجي شركت سايپا كاشان
131 اصفهان كاشان هامون ناييزه نقشه برداري و كنترل نصب تجهيزات خط توليد هامون ناييزه
132 اصفهان كاشان هامون ناييزه نقشه برداري و طراحي و نظارت بر اجراي بلوار هامون هامون ناييزه
133 اصفهان كاشان هامون ناييزه نقشه برداري و تهيه ازبيلت از كارخانه هامون ناييزه
134 اصفهان كاشان آران وبيدگل نقشه برداري و تهيه نقشه 1/200 از بافت قديمي شهر شهرداري آران و بيدگل
135 تهران قرچك حسينه سيد الشهدا نقشه برداري و جانمايي حسينيه هيئت امناي حسينيه
136 كرمانشاه كرمانشاه شهرك تعاوني سپاه طراحي سيويل و محوطه سازي و جانمايي بلوكهاي مسكوني نماگستران گرين
137 اصفهان كاشان كارخانه سيمان نقشه برداري و محاسبه احجام معدن شركت سيمان
138 اصفهان كاشان خط 3 گاز كشور نقشه برداري و انتقال از نقاط سازمان نقشه برداري با GPS ايستگاهي  
139 اصفهان كاشان خط 3 گاز كشور نقشه برداري و انتقال از نقاط سازمان نقشه برداري با GPS ايستگاهي  
140 اصفهان كاشان خط 3 گاز كشور نقشه برداري و انتقال از نقاط سازمان نقشه برداري با GPS ايستگاهي  
141 اصفهان كاشان تعاوني سايپا نقشه برداري و طراحي سيويل شهرك امير المومنين تعاوني سايپا
142 اصفهان كاشان تعاوني سايپا نقشه برداري و نظارت احداث بلوكهاي ساختماني تعاوني سايپا
143 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري مجموعه ورزشي سايپا
144 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري مهمانسرا سايپا
145 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري مخازن سوخت شركت توسعه سايپا
146 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري و طراحي سيويل پاركينگ محصول شركت توسعه سايپا
147 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري دبل دك سايپا
148 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري موتورخانه مركزي سايپا
149 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري سالن پرس سايپا
150 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري فضاي سبز و كاشتن درخت مطابق نقشه شركت توسعه سايپا
151 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري فونداسيون سالن رنگ + مونتاژ + بدنه شركت توسعه سايپا
152 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري تاسيسات مكانيكي شركت توسعه سايپا
153 اصفهان كاشان سايپا كاشان نقشه برداري سالن روتوش سايپا
154 اصفهان كاشان شهرك صنعتي امير كبير نقشه برداري كارگاههاي در حال احداث هيئت امناي شهرك
155 اصفهان نوش آباد دشت قياص آباد نقشه برداري 200هكتار از اراضي دشت شهرداري نوش آباد
156 اصفهان نوش آباد ميادين سطح شهر طراحي و نقشه برداري جهت احداث شهرداري نوش آباد
157 اصفهان نوش آباد معابر شهرك محمد آباد تعيين موقعيت جهت برق رساني شهرداري نوش آباد
158 اصفهان نوش آباد معابر شهرك حسن آباد تعيين موقعيت جهت برق رساني شهرداري نوش آباد
159 اصفهان نوش آباد معابر شهرك انصار تعيين موقعيت جهت برق رساني شهرداري نوش آباد
160 اصفهان نياسر خط لوله آب تهيه پروفيل طولي به طول 6 كيلومتر  آب و فاضلاب
161 اصفهان كاشان مسكن مهر نقشه برداري دريواسيون اتحاديه مسكن مهر
162 اصفهان كاشان مسكن مهر نقشه برداري بلوكهاي آرمانزيست شركت آرمانزيست
163 اصفهان كاشان مسكن مهر نقشه برداري بلوكهاي دژديس سپاهان شركت دژ ديس
164 اصفهان كاشان مسكن مهر نقشه برداري بلوكهاي كاشانه سپهر شركت كاشانه سپهر
165 اصفهان كاشان مسكن مهر نقشه برداري بلوكهاي دبله شركت ديله
166 اصفهان كاشان مسكن مهر نقشه برداري بلوكهاي زون 1 اتحاديه مسكن مهر
167 اصفهان كاشان مسكن مهر نقشه برداري بلوكهاي زون 2 اتحاديه مسكن مهر
168 اصفهان كاشان مسكن مهر نقشه برداري بلوكهاي زون 3 اتحاديه مسكن مهر
169 اصفهان كاشان مسكن مهر نقشه برداري معابر اتحاديه مسكن مهر
170 اصفهان مشكات رستوران مريم نقشه برداري و محوطه سازي شركت درم
171 اصفهان مشكات باند كند رو جنوبي نقشه برداري و كنترل عمليات شركت درم
172 اصفهان مشكات معدن درم نقشه برداري و محاسبه حجم شركت درم
173 اصفهان برزك جاده برزك نقشه برداري و تهيه ازبيلت شركت درم
174 اصفهان نياسر جاده ورودي نقشه بردراي و كنترل عمليات جاده قديم شركت درم
175 اصفهان نياسر شهرك باغشهر نقشه برداري و كنترل عمليات شركت درم
176 اصفهان كاشان سايپا كاشان كليه عمليات نقشه برداري به مدت 2 سال شركت درم
177 اصفهان آران و بيدگل شركت فولاد كوير نقشه برداري و طراحي سيويل شركت درم
178 اصفهان كاشان فرش نگارستان نقشه برداري و طراحي سيويل شركت فرش نگارستان
179 اصفهان مشكات شهرك كارگاهي نقشه برداري و طراحي سيويل شركت درم
180 اصفهان مشكات مزرعه حسين آباد نقشه برداري مسير اتوبان هيئت امناي مزرعه 
181 تهران تهران سايپا پرس نقشه برداري خط پرس G1 و نصب تجهيزات شركت توسعه سايپا
182 تهران تهران سايپا پرس نقشه برداري خط پرس G2 و نصب تجهيزات شركت توسعه سايپا
183 تهران تهران سايپا پرس نقشه برداري خط پرس G3 و نصب تجهيزات شركت توسعه سايپا
184 تهران تهران سايپا پرس نقشه برداري خط Baling ( سالن برش) و نصب تجهيزات شركت توسعه سايپا
185 تهران تهران سايپا پرس نقشه برداري خط Progressive و نصب تجهيزات شركت توسعه سايپا
186 تهران تهران سايپا پرس نقشه برداري پرس هيدروليك Baling و نصب تجهيزات شركت توسعه سايپا
187 اصفهان كاشان واحد كارگاهي زندان كاشان نقشه برداري و جانمايي واحد كارگاهي زندان كاشان امور زندان كاشان
188 اصفهان كاشان زمينهاي نيروي انتظامي نقشه برداري و تهيه نقشه 1/500 از محل زمينهاي نيروي انتظامي  نيروي انتظامي كاشان
189 اصفهان كاشان محل احداث دانشگاه پيام نور نقشه برداري و جانمايي و طراحي سيويل  دانشگاه پيام نور كاشان
190 اصفهان كاشان محل احداث دانشگاه پيام نور نقشه برداري وخدمات GPS ايستگاهي دانشگاه پيام نور كاشان
191 اصفهان كاشان محل دانشگاه پيام نور نقشه برداري تهيه ازبيلت از دانشگاه دانشگاه پيام نور كاشان
192 اصفهان كاشان محل دانشگاه پيام نور نقشه برداري وخدمات GPS ايستگاهي دانشگاه پيام نور كاشان
193 اصفهان كاشان زمين دانشگاه سينا نقشه برداري و تهيه نقشه از محل احداث دانشگاه سينا دانشگاه سينا
194 اصفهان كاشان محل احداث بانك ملي نقشه برداري و جا نمايي ساختمان بانك ملي واقع در خيابان كاشاني  
195 اصفهان نياسر شهرك گلخانه اي نقشه برداري و طراحي سيويل و جانمايي و محاسبه احجام جهاد كشاورزي كاشان
196 اصفهان كاشان مسكن مهر كاشان نقشه برداري بلوكهاي ساختماني شركت بهسازه شركت بهسازه
197 اصفهان كاشان مسكن مهر كاشان نقشه برداري بلوكهاي ساختماني شركت سفال بت شركت سفال بت
198 اصفهان كاشان مسكن مهر كاشان نقشه برداري بلوكهاي ساختماني شركت رصاص بنيان شركت رصاص بنيان
199 اصفهان كاشان مسكن مهر كاشان نقشه برداري بلوكهاي ساختماني شركت پديده ساز شركت پديده ساز
200 اصفهان كاشان مسكن مهر كاشان نقشه برداري و محوطه سازي شركت وزين راه
201 اصفهان نوش آباد جاده نوش آباد نقشه برداري و تهيه ازبيلت از جاده نوش آباد شركت وزين راه
202 اصفهان نياسر شهرك جانبازان نقشه برداري و تهيه پروفيل طولي از معابر آب و فاضلاب نياسر
203 اصفهان نياسر شهرك ويلايي دولت آباد نقشه برداري و جانمايي  هيئت مديره شهرك
204 تهران تهران پالايشگاه تهران جانمايي كولر هاي هوايي شركت نفت بهران
205 تهران ورامین ماده 147 تهیه نقشه - نقشه برداری ماده 147 - نقشه UTM - ماده 147 - نقشه ماده 147 - نقشه برداری در ورامین - جی پی اس دو فرکانس  نقشه برداری در ورامین
206 تهران قرچک نقشه برداری ماده 147 تهیه نقشه - نقشه برداری ماده 147 - نقشه UTM - ماده 147 - نقشه ماده 147 - نقشه برداری در قرچک - جی پی اس دو فرکانس  نقشه برداری در قرچک
207 تهران پاکدشت تهیه نقشه ماده 147 تهیه نقشه - نقشه برداری ماده 147 - نقشه UTM - ماده 147 - نقشه ماده 147 - نقشه برداری در پاکدشت - جی پی اس دو فرکانس  نقشه برداری در پاکدشت
208 تهران شریف آباد نقشه ماده 147 تهیه نقشه - نقشه برداری ماده 147 - نقشه UTM - ماده 147 - نقشه ماده 147 - نقشه برداری در شریف آباد - جی پی اس دو فرکانس  نقشه برداری در شریف آباد
209 تهران دماوند نقشه ماده 147 تهیه نقشه - نقشه برداری ماده 147 - نقشه UTM - ماده 147 - نقشه ماده 147 - نقشه برداری در دماوند - جی پی اس دو فرکانس  نقشه برداری در دماوند
210 تهران رودهن تهیه نقشه ماده 147 تهیه نقشه - نقشه برداری ماده 147 - نقشه UTM - ماده 147 - نقشه ماده 147 - نقشه برداری در رودهن - جی پی اس دو فرکانس  نقشه برداری در رودهن
211 تهران بومهن تهیه نقشه ماده 147 تهیه نقشه - نقشه برداری ماده 147 - نقشه UTM - ماده 147 - نقشه ماده 147 - نقشه برداری در  بومهن- جی پی اس دو فرکانس  نقشه برداری در بومهن
212 تهران شهر ری تهیه نقشه ماده 147 تهیه نقشه - نقشه برداری ماده 147 - نقشه UTM - ماده 147 - نقشه ماده 147 - نقشه برداری در شهر ری - جی پی اس دو فرکانس  نقشه برداری در شهر ری
213 تهران باقر شهر تهیه نقشه ماده 147 تهیه نقشه - نقشه برداری ماده 147 - نقشه UTM - ماده 147 - نقشه ماده 147 - نقشه برداری در ورامین - جی پی اس دو فرکانس  نقشه برداری در ورامین

214

تهران کهریزک تهیه نقشه ماده 147 تهیه نقشه - نقشه برداری ماده 147 - نقشه UTM - ماده 147 - نقشه ماده 147 - نقشه برداری در کهریزک - جی پی اس دو فرکانس  نقشه برداری در کهریزک
215 قم قم تهیه نقشه ماده 147 تهیه نقشه - نقشه برداری ماده 147 - نقشه UTM - ماده 147 - نقشه ماده 147 - نقشه برداری در ورامین - جی پی اس دو فرکانس  نقشه برداری در قم
216 اصفهان کاشان تهیه نقشه ماده 147 تهیه نقشه - نقشه برداری ماده 147 - نقشه UTM - ماده 147 - نقشه ماده 147 - نقشه برداری در کاشان - جی پی اس دو فرکانس  نقشه برداری در کاشان
217 اصفهان لنجان تهیه نقشه ماده 147 تهیه نقشه - نقشه برداری ماده 147 - نقشه UTM - ماده 147 - نقشه ماده 147 - نقشه برداری در لنجان - جی پی اس دو فرکانس  نقشه برداری در لنجان
218 اصفهان زرین شهر تهیه نقشه ماده 147 تهیه نقشه - نقشه برداری ماده 147 - نقشه UTM - ماده 147 - نقشه ماده 147 - نقشه برداری در زرین شهر - جی پی اس دو فرکانس  نقشه برداری درزرین شهر
219 اصفهان اصفهان تهیه نقشه ماده 147 تهیه نقشه - نقشه برداری ماده 147 - نقشه UTM - ماده 147 - نقشه ماده 147 - نقشه برداری در اصفهان - جی پی اس دو فرکانس  نقشه برداری در اصفهان
220 قم قم شهرک صنعتی محمود آباد نقشه برداری صنعتی در شهرک صنعتی محمود آباد نقشه برداری در قم

221 تهران قرچک دهیاری قشلاق تهیه نقشه 1/500 - طراحی سیویل دهیاری
222 تهران قرچک دهیاری ولی آباد تهیه نقشه 1/500 - طراحی سیویل دهیاری
223 تهران قرچک دهیاری محمد آباد تهیه نقشه 1/500 - طراحی سیویل دهیاری
224 تهران قرچک دهیاری قشلاق جیتو تهیه نقشه 1/500 - طراحی سیویل دهیاری
225 تهران قرچک دهیاری گل تپه کبیر تهیه نقشه 1/500 - طراحی سیویل دهیاری
226 تهران قرچک دهیاری داوود آباد تهیه نقشه 1/500 - طراحی سیویل دهیاری
227 تهران تهران شهرداری منطقه 4 طراحی و نظارت بر اجرای خروجی به لویزان بزرگراه امام علی شهرداری تهران
228 اصفهان کاشان شرکت اکسین البرز توپوگرافی و طراحی سیویل و نظارت بر اجرای سوله ها و دیوار پیرامون اکسین البرز
229 اصفهان کاشان شرکت کربنات کلسیوم توپوگرافی و طراحی سیویل و نظارت بر اجرای سوله ها و دیوار پیرامون کربنات کلسیوم
230 اصفهان مشکات مطالعات سیلاب مطالعات سیلاب شهر مشکات و راهکار های مهار آن شهرداری مشکات
231 اصفهان مشکات نقشه برداری شهری طراحی و شهرسازی و تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر شهری و پلان میادین و معابر شهرداری مشکات
232 مرکزی مشهد اردهال نقشه برداری باریج اساتس تهیه نقشه 1/500 از کارخانه شرکت باریج اسانس
233 مرکزی مشهد اردهال نقشه برداری باریج اساتس تعاونی مسکن کارکنان باریج اسانس شرکت باریج اسانس
234 اصفهان کاشان نقشه برداری ساختمانی ساختمان آموزشکده دختران کاشان آموزش و پرورش
235 اصفهان سفید شهر مطالعات زلزله تهیه نقشه و مطالعات جهت پهنه بندی زلزله شهرداری سفید شهر
236 اصفهان کاشان مکان گزینی بیمارستان مکان گزینی بیمارستان به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی علوم پزشکی کاشان
237 تهران پرنده سطح شهر نقشه برداری در شهر پرند - تهیه نقشه UTM در پرند- مشاور نقشه برداری در پرند مسکن و شهر سازی
238 تهران قلعه نو دهیاری مقیم آباد نقشه برداری و پیاده سازی معابر دهیاری مقیم آباد

نقشه برداری در پردیس

نقشه برداری در پردیس

مشاور نقشه برداری در قرچک

مشاور نقشه برداری در ورامین

مشاور نقشه برداری در پاکدشت

مشاور نقشه برداری در دماوند

مشاور نقشه برداری در پردیس

مشاور نقشه برداری در تهران

مشاور نقشه برداری در کرج

مشاور نقشه برداری در رباط کریم

مشاور نقشه برداری در اسلامشهر

مشاور نقشه برداری در قم

مشاور نقشه برداری در کاشان

مشاور نقشه برداری در قمصر

مشاور نقشه برداری در شهریار

مشاور نقشه برداری در بادرود

مشاور نقشه برداری در اردستان

مشاور نقشه برداری در زرین شهر

مشاور نقشه برداری در اصفهان

مشاور نقشه برداری در نجف آباد

مشاور نقشه برداری در فولاد شهر

مشاور نقشه برداری در نیاسر

مشاور نقشه برداری در برزک

مشاور نقشه برداری در آران و بیدگل

مشاور نقشه برداری در پیشوا

مشاور نقشه برداری در رودهن

مشاور نقشه برداری در بومهن

09123400816

Info@behinepeyma.com

Copyright 2016 © All Rights Reserved | Designed By : AlphaGroup